SuomeksiIn English

Taiteilijahaku hoitolaitosresidensseihin

28.03.2017

Lapin taiteilijaseura palkkaa taiteilijoita työskentelemään hoitolaitosresidensseissä eri puolilla Lappia noin kuukauden jaksoille. Etsimme neljää Suomessa asuvaa taiteilijaa sekä yhtä taiteilijaparia, joista toinen taiteilija on Suomesta ja toinen toisesta Pohjoismaasta tai Barentsin alueelta. Taiteilijahaku on valtakunnallinen ja avoin kaikkien taiteenlajien taiteilijoille. Projekti päättyy näyttelyyn Galleria Napassa ja Studio Mustanapassa Rovaniemellä toukokuussa 2018. 

Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee hoitolaitoksessa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä.  Hoitolaitoksen asiakkaat, henkilökunta tai laajemmin lähialueen yhteisö voivat osallistua työskentelyyn. Taiteilijavetoisissa työpajoissa ja yhteisötaideprojekteissa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoimintaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ohjaamista taidelähtöisten menetelmien käyttöön.

Hoitolaitoksissa toteutetulla taidetoiminnalla odotetaan olevan monia positiivisia vaikutuksia hoitolaitosten asiakkaisiin ja työyhteisöihin. Taideinterventiot voivat muun muassa lisätä yhteisöllisyyttä, aktivoida muisteluprosesseja, edistää potilaiden ja hoitohenkilökunnan välisiä suhteita sekä tukea mielenterveystyötä ja hoitoalan henkilökunnan empatiakykyä.

Residenssijaksoon sovelletaan työaikaa, joka sisältää taiteellisen työn lisäksi oman työn suunnittelua ja raportointia. Työajasta vähintään 10h /viikko tulee kohdistua asiakkaiden kanssa yhdessä toteutettuun toimintaan. Työhön kuuluu taideprojektin toteutuksen lisäksi mm. vapaamuotoisia keskusteluja henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Residenssijakson lopussa työskentelyn kokemuksia ja tuloksia käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Dokumentaatiota hyödynnetään projektin raportoinnissa.

 

Hoitolaitosten kuvaukset ja residenssien ajankohdat

Rovaniemi / Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry 19.6.-30.7.2017 (1 taiteilija, 6 viikkoa)

Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistys ry. on perustettu vuonna 1975. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ikääntyvien sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän terveytensä ja elämänlaatunsa edistämiseksi ja toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Yhdistys tarjoaa vuokra-asumista ja järjestää erilaisia asumispalveluja sekä virkistys- ja harrastustoimintaa.

Yhdistys tuottaa tehostettua palveluasumista yhteensä 25 asiakkaalle kahdessa palvelutaloyksikössä. Tavallista palveluasumista tuotetaan 14 asiakkaalle yhdessä palvelutaloyksikössä. Lisäksi ikäihmisille on tarjolla 41 vuokra-asuntoa. Taiteilija asuu ja työskentelee Saarenkylän Vanhustenkotiyhdistyksen tiloissa.

Rovaniemi / Muurola Lshp 1.7.-31.7.2017 (1 taiteilija, 1kk)

Aikuispsykiatrian vuodeosastohoito toteutetaan Muurolan psykiatrian klinikassa / sairaalassa, joka sijaitsee noin 25 kilometriä Rovaniemeltä etelään Muurolan kylässä. Vuodeosastohoito toimii potilaiden tukena vaikeissa elämäntilanteissa tai kun avohoidon palvelut eivät riitä antamaan potilaalle hänen tarvitsemaansa hoitoa.  Sairaalassa on 3 vuodeosastoa, akuuttiosasto1, kuntoutuksen osasto 3 ja tutkimuksen ja hoidon osasto 4. Sairaansijoja on yhteensä 46.

Lisäksi sairaalassa on toiminnallisen hoidon yksikkö, jossa arvioidaan ja harjoitellaan henkilökohtaisen hoitosuunnitelman pohjalta käytännön arkielämän sosiaalisia taitoja ja kädentaitoja. Taiteilija asuminen on järjestetty Muurolan sairaalan alueella.

Kittilä / Palvelutalo Metsola 1.6.-30.6.2017 (1 taiteilija, 1kk)

Palvelutalo Metsolassa on 22 huoneistoa, joissa asuu ikäihmisiä (10 yhdenhengen ja kaksi kahden hengen asuinhuonetta) ja kehitysvammaisia (10 asuinhuonetta) ihmisiä. Asiakas saa Metsolassa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä tukea. Kehitysvammaisille ihmisille järjestetään toimintaa, jonka avulla ylläpidetään ja parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien sekä erityishuolto-ohjelmien avulla.

Residenssijakson aikana taiteilijan asuminen on järjestetty Kittilän keskustan alueella (tarkka paikka varmistuu toukokuun aikana).

Tornio / Keskikoti ja Keskikadun pienkoti 13.11.-10.12.2017  (2 taiteilijaa työparina, 1kk)

Residenssissä kokeillaan taiteilijaparityöskentelyä, jossa toinen taiteilijoista tulee Pohjoismaista tai Barentsin alueelta. Residenssijaksolle taiteilijat hakevat yhteisellä työsuunnitelmalla. Residenssijakson aikana asuminen on järjestetty Viippolan taiteilijaresidenssissä, joka sijaitsee Tornion keskustassa.

Työskentely tapahtuu pääosin Keskikodissa ja Keskikadun pienkodissa. Keskikodissa on ikääntyneille tarkoitettuja vuokra-asuntoja 24, jotka sijaitsevat kerroksissa 2-4. Keskikodissa voidaan toteuttaa tehostettua kotihoitoa. Kotihoidon henkilökuntaa on paikalla joka päivä klo 7-21.30. Lisäksi talossa käy öisin kotihoidon yöpartio. Keskikodin asukkaita ovat henkilöt, jotka tarvitsevat paljon kotihoidon palveluita tai joiden asunto-olosuhteet eivät ole vastanneet ikääntyneen tarpeita. Keskikodin 2. kerroksessa sijaitsee yhteistila, jossa on mahdollisuus viettää yhteisiä hetkiä muiden talon asukkaiden kanssa esimerkiksi kahvittelun ja hartauden merkeissä.  Keskikadun pienkodissa on 7 asuntoa ja yhteinen oleskelutila ikäihmisille, jotka tarvitsevat paljon kotihoidon palveluja ja/tai yksin asuminen ei enää jostain syystä onnistu. Kotihoidon henkilökuntaa on paikalla joka päivä klo 7-21.30. Lisäksi talossa käy öisin kotihoidon yöpartio. Molemmissa yksiköissä henkilökunta järjestää asukkaille yhteistä ohjelmaa viikoittain. Keskikodin ja Keskikadun pienkodin lisäksi tarkoituksena on järjestää taidetyöpaja / -työpajoja Karungin palvelukodissa.

Sodankylä / ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköt 1.9.-30.9.2017 (1 taiteilija, 1kk)

Sodankylässä ikäihmisille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoaa kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä. Hannuksenkartano ja Nutukas ovat Sodankylän kunnan omistamia yksiköitä. Helmikodin omistaa Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry. Kunta järjestää kaikkiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin henkilökunnan ja palvelut. Hannuksenkartano on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja valvontaa vaativille asiakkaille. Hannuksenkartanossa järjestetään myös lyhytaikaisia hoitojaksoja muun muassa omaishoitajien lomien ajaksi. Hannuksenkartanossa on neljä asuntosiipeä: Väärti, Ponku, Saaga ja Veiki. Nutukas on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastaville vanhuksille. Nutukkaassa asutaan kodinomaisissa pienryhmäkodeissa. Pienryhmäkoteja on viisi: Tiuhta, Peski, Kontti, Pieko ja Risku. Helmikoti on Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry:n omistama tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille vanhuksille. Helmikodissa asutaan kodinomaisissa pienryhmäkodeissa tai palveluasunnoissa. Taiteilijan asuminen järjestetään yksiköiden läheltä.

 

Näyttely Galleria Napaan Rovaniemelle

Galleria Napaan ja sen osana toimivaan Studion Mustanapaan toteutetaan näyttely, joka avaa taiteilijoiden työtapoja yleisölle. Näyttelyn kuraattorina toimii Ninni Korkalo, joka on yhteisötaiteen alalla toimiva taiteilija-tuottaja. Hän on valmistunut Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmasta ja ohjannut lukuisia sosiaalisia taideprojekteja.

Näyttely voi koostua esimerkiksi:

- teoksista, joissa taiteilijat reflektoivat ja kuvaavat työskentelyään residenssijaksolla
- teoksista tai teososista, jotka on tehty hoitolaitoksessa osallistuvan yhteisön kanssa
- teosten ja niihin liittyvien prosessien dokumenteista

 

Palkka- ja korvauskäytännöt

Palkka on 2300€/kk, näyttelystä ei makseta näyttelykorvausta. Lapin taiteilijaseura tekee työsopimuksen taiteilijan kanssa. (Saarenkylän vanhustenkotiyhdistyksen 6 viikon residenssijaksolla palkka on 3450€)

Materiaali- ja muita kulukorvauksia maksetaan korkeintaan 500 € /projekti, kuitteja vastaan.

Matkakustannuksista korvataan esimerkiksi matkaliput ja sopimuksen mukaiset kilometrikorvaukset matkalaskuja vastaan residenssijaksolle ja näyttelyyn. Päivärahoja ei makseta.

 

Taiteilijahaku ja valintaperusteet

Hakuasiakirjat ovat:

- Vapaamuotoinen työsuunnitelman luonnos residenssijaksolle (Tornion residenssiin etsitään ensisijaisesti taiteilijaparia, jotka hakevat yhteisellä työsuunnitelmalla kt. tarkemmat ohjeet Tornion kohdasta)
- Portfolio ja ansioluettelo


Hakuasiakirjat toimitetaan sähköisesti osoitteeseen hoitoresidenssi@gmail.com 10.5.2017 mennessä. Taiteilija voi esittää ensisijaisen ja toissijaisen toiveen hoitolaitoksesta, johon toivoo sijoittuvansa.

Taiteilijavalinnat tekee työryhmä, johon kuuluvat yhteisötaitelija Ninni Korkalo, läänintaiteilija Matti Selin sekä taiteilija-kuraattori Pilvi Keto-LeBlanc. Valinnassa arvioidaan työsuunnitelmaa sekä taiteilijan aiempaa kokemusta soveltavasta taiteesta, yhteisösidonnaisista projekteista ja näyttelytoiminnasta.

 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen päärahoittaja on Suomen Kulttuurirahasto: Lapin taiteilijaseura on saanut hankkeeseen 30 000 euron avustuksen Suomen kulttuurirahastolta. Hankkeen toteutuksesta ja osa-rahoituksesta vastaavat Lapin taiteilijaseura, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipiste, Sodankylän kunta, Kittilän kunta, Tornion kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri sekä Saarenkylän vanhustenkotiyhdistys ry.

Kuvat: Yllätyksellinen kahvihetki osana taiteilijaresidenssiä Saarenkylän palvelutalossa vuonna 2016. Valokuvaaja Matti Selin