SuomeksiIn English

Taide kotouttaa -hankkeen tulokset

28.02.2014

 Taide kotouttaa -projektin toteutti Lapin taiteilijaseura yhteistyössä Monitaideyhdistys Pisteen ja Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa. Lähtökohtana oli, että maahanmuuttajien osallisuutta kulttuuripalveluihin Lapissa tulee kehittää ja taiteen ammattilaisille antaa mahdollisuuksia osallistua kotoutumistyöhön.

Kesäkuussa 2013 alkaneen ja helmikuussa 2014 loppuneen projektin aikana kartoitettiin taiteen soveltavia menetelmiä jo toteutuneista taideprojekteista paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi toteutettiin kolme pilottityöpajaa maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille ja perheille.

Projektin kartoitustyö ja pilottityöpajat osoittivat, että taiteen soveltamisella kotoutumistyössä on myönteisiä vaikutuksia. Taiteen kautta itse tekemällä ja kokemalla ymmärrys toisia ihmisiä kohtaan kasvaa. Taidetyöskentely vahvistaa itseilmaisua ja kiistatta myös itseluottamusta. Taidetoiminnan kautta myös tutustuminen uuteen kotikaupunkiin saa uusia näkökulmia.

Taide kotouttaa -projektissa kerätyn palautteen perusteella taidetyöskentelyn kotoutumisvaikutukset tulisivat voimakkaammin esiin sekaryhmissä, joissa olisi sekä maahanmuuttajataustaisia- että kantasuomalaisia, sen sijaan, että kanta-suomalaiset ovat vain auktoriteettiasemassa opettajina tai ohjaajina. Kielen oppimisen ja kotoutumisen suurin este on tasavertaisten kontaktien puute kantasuomalaisiin. Valitettavan usein ainoat kontaktit ovat viranomaisiin. Monilta maahanmuuttajataustaisilta nuorilta ja aikuisilta puuttuvat tyystin kontaktit tai ystävyyssuhteet kantasuomalaisiin. Taidetyöpajat voisivat näin mahdollistaa tasavertaisen yhdessä toimimisen sekä ihmissuhteiden ja verkostojen kehittymisen.

Projektin aikana tehty kartoitustyö taiteen soveltavista menetelmistä kotouttamistyössä ja huomiot projektin aikana tehdyistä piloteista valottavat joitain toimintamalleja, joita taiteen kentällä toimivat ammattitaiteilijat voivat vapaasti hyödyntää ja jatkokehittää. Taide kotouttaa -projektista on myös koottu loppujulkaisu, joka löytyy Taide heijastaa –projektin verkkosivulta www.taideheijastaa.fi