Kaikki tapahtumat

Simi Ruotsalainen

”Technological Mother”
Videopohjainen mediateos ja installaatio
Studio Mustanapa 9.3.2024-2.4.2024

”Technological Mother” on videopohjainen, posthumanismin sävyttämä
mediateoskokonaisuus, joka käsittelee äitiyttä sukupuolen, lajit ylittävän biologian ja
teknologian näkökulmista. Teos käsittelee äitiyden ja teknologian oletettua sukupuolta
traditioita ylittävien äitiyden tekojen, niin kutsutun äitimisen, tarkastelun kautta.

Siinä missä äitiys liitetään usein naiseuteen ja naiseus taas luontoon ja välittäjänä
olemiseen, edustaa teknologia usein mielikuvissa ja käytännössä mieheyttä, joka
perinteisesti näyttäytyy (luonnon ja biologian päälle rakennetun) kulttuurin ylläpitäjänä.

Teoksen taustalla vaikuttaa pohdinta siitä kuka voi olla äiti, kenelle tämä oikeus tai
velvollisuus annetaan? Voiko mies olla äiti, voiko olla äiti olematta nainen? Voiko
teknologia korvata biologian, entä onko lisääntymisteknologioiden kehitys väistämättä
menossa siihen suuntaan, että osa biologisesta vanhemmuudesta korvautuu tekniikalla.
Teos suuntaa huomiota myös siihen, miten äitimyytti ja oletettu kutsumus äitiyteen, sekä
äitiyden ruumiillisuus määrittävät ihmisyyttä yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa
kehyksessä. Äitityö, huolimatta siitä kuka jälkeläisen elämässä sitä suorittaa, ymmärretään
kyllä yhteiskunnallisesti merkittäväksi panokseksi, mutta se ei silti kerrytä eläkettä, tuota
toimeentuloa tai nauti vastaavaa arvostusta kuin palkkatyö.

Keskeinen osa teosta ovat Teknoäidin kuvitteelliset kasvot, jotka perustuvat pienille
vauvoille suunnattuun, yksinkertaistettuja ihmiskasvoja muistuttavaan hymynaamaan.
Valokuva-animaatiot ja valokuvat vartalon osista, (sektio)arvista, luonnosta, koneellisista
osista, kasveista ja eläimistä muodostavat aina uusia versioita hymynaamasta Teknoäidin
jälkeläisille. Teknoäidin hymynaama haastaa ihmisten käsitystä miellyttävistä kasvoista
suhteessa esimerkiksi muunlajisten näkökulmiin. Pikaviestit äidin ja jälkeläisten
välillä perustuvat viestikommunikaatioon omien lasteni kanssa.


Simi Ruotsalainen
www.simiruotsalainen.com