Kaikki tapahtumat

Taiteilijoiden ääni / Voice of Artists

7.5.– 31.5.2022 – Galleria Napa ja Studio Mustanapa

Avajaiset perjantaina 6.5. klo 18 – 20. Tervetuloa!

Taiteilijoiden ääni

Taidenäyttely Taiteilijoiden ääni / Voice of Artists nostaa esiin Arktiselta alueelta tulevia taiteilijoita: alkuperäiskansojen taiteilijoita Saamenmaalta ja Siperiasta, rovaniemeläisiä taiteilijoita sekä Euroopassa työskenteleviä venäläisiä taiteilijoita. Teosten teemat sivuavat ympäristösuhdetta ja osallisuuden kokemuksia. Näyttely on kannanotto taiteen yhteiskunnallisen merkityksen tunnistamiseksi.

Taidetta voi pyrkiä käyttämään niin yhteiskunnallisen vallan ja propagandan välineenä, kuin yhteiskuntakritiikkinä ja osallistumisen tukena. Länsimaisessa nykytaiteessa korostuu taiteen kriittisyys sekä prosessit, jotka ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Taide pyrkii osaltaan luomaan edellytyksiä kansalaisyhteiskunnalle ja demokratialle. “Giving the voice” eli “äänen antaminen” on liittyvä käsite, joka tarkoittaa voimautumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallistumisen tukea. Lapin taiteilijaseuran Voice of Artists -näyttely on kannanotto taiteen yhteiskunnallisen merkityksen tunnistamisen puolesta.

Voice of Artists -näyttely esittää marginaalisissa positioissa olevia alkuperäiskansojen taiteilijoita, rovaniemeläisiä taiteilijoita sekä Euroopassa työskenteleviä venäläisiä taiteilijoita. Taiteilijoiden teoksissa teemana on ihminen ja hänen kokemuksensa ympäristöstään.

Näyttelyn kuraattori on Lapin taiteilijaseuran Tanja Koistinen. Hän on Äkäslompolossa asuva taiteilija-kuraattori, joka on profiloitunut pohjoiseen kansainväliseen taiteeseen. Koistinen kertoo näyttelystä seuraavaa:

– Näyttelyn kokoaminen on ollut vaativaa tässä maailman tilanteessa. Alunperin kutsuin taiteilijoita näyttelyyn teemalla ihminen ympäristössään, tavoitteena luoda dialogia Barentsin alueelta tulevien taiteilijoiden teosten välillä. Kevään 2022 aikana kuratoinnissa joutui pohtimaan sananvapautta ja alkuperäiskansojen taiteilijoiden vaikeutunutta tilannetta.

Pohjoisen oma ääni taiteessa

Lapin taiteilijaseura tarkastelee taiteilijayhteisöjen ja taiteilijoiden mahdollisuutta edistää kansalaiskeskustelua, demokratiaa sekä pohjoisten taiteilijoiden omaa ääntä tällä näyttelytuotannolla. Nämä aiheet ovat ajankohtaisia koko arktisen taiteen kentällä. Länsimaista taidetta- ja kulttuuria on pidetty historiallisesti arktisen alueen kulttuuria kolonisoivana, kun täällä on vieraillut taiteilijoita ja tutkimusmatkailijoita. Nykyään osa pohjoisen taiteilijoista ja taiteilija-kuraattoreista pohtii, millainen taide on merkityksellistä täällä pohjoisen paikallisyhteisöissä. Yksi näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista kuvailee anonyymisti:

– Ennen kuin te lännessä katkaisette ne nykyiset kanavat, joiden kautta me voimme saada äänemme kuuluviin, tarkistakaa oma etuoikeutettu asema. Demokratia, jonka länsimaat tarjoavat teille, ei ole harjoitettu alueilla, joita me kutsumme kodiksemme. Onko tarpeen mainita, että äänemme on jälleen kerran historiallisesti ja järjestelmällisesti vaiettu tässä maassa (Venäjällä)?

Voice of Artists -näyttely sitoutuu länsimaiseen taiteeseen sen kriittisyyden ja osallistavuuden suhteen mutta sisältää myös alkuperäiskansojen taiteen. Näyttely esittää pohjoisen taiteilijoita pohjoista yleisöä varten ja antaa tilan taiteilijoille itselleen määritellä pohjoista kulttuuria ja kertoa omasta ympäristöstään.

Taidetyöpajoja näyttelyn osana

Suomessa, kuten muuallakin länsimaissa, taustaltaan paikalliset, venäläiset ja ukrainalaiset tulevat asumaan samoissa kaupungeissa. He voivat olla naapureita, luokka- ja työkavereita. Yhteiselo edellyttää vuorovaikutusta ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Voice of Artists -näyttelyohjelmaan sisältyy avoimia taidetyöpajoja. Työpajoja ohjaa Tanay Kravtsov yhteistyössä Lola Cervantesin kanssa. Kravtsov kertoo työpajan menetelmistä:

– Sovellamme tuohi- ja olkitöiden perinteitä nykytaiteeseen. Työpaja edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta käsityön tekemisen kautta. Toivomme saavamme mukaan sekä paikallisia että uusia rovaniemeläisiä. Näin tuemme uusien rovaniemeläisten integroitumista paikallisyhteisöön ja -ympäristön taiteen keinoin.

Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja, Lapin yliopiston lehtori Maria Huhmarniemi taustoittaa taidetyöpajoja seuraavasti:

– Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on tehty pitkäkestoista työtä taidetoiminnan kehittämiseen kotoutumisen ja yhteisöllisyyden tueksi. Taidetoiminta voi rakentaa siltoja niin pakolaisten ja paikallisten välille kuin sellaisiin yhteisöihin, jotka ovat syystä tai toisesta polarisoituneita. Olen iloinen, että tässäkin haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa rovaniemeläiset taiteilijat kohtaavat ihmisiä taidetoiminnan äärellä.

Taiteilijat

– Tomas Colbengtson, Saamenmaa, Ruotsi
– Tatiana Filippova, Saha, Siperia
– Johannes Heikkilä, Rovaniemi
– Panu Johansson, Rovaniemi
– Piia Lieste, Rovaniemi
– Tanya Kravtsov, Omsk, Siperia / Israel / Rovaniemi
– Svetlana Romanova, Saha, Siperia
– Lada Suomenrinne, Utsjoki, Saamenmaa
– Syanda Yaptik, Jamalin Nenetsia / nykynomadi

Rahoitus

Voice of Artists -näyttelyn rahoitus koostuu Opetus ja kulttuuriministeriön, Koneen säätiön ja Lapin taiteilijaseuran rahoituksesta.

***********

Voice of Artists

The art exhibition Voice of Artists highlights artists from the Arctic area: Indigenous artists, artists from Rovaniemi and Russian artists living and working in Europe. The themes of the art works touch on the relationship with the environment and the experience of inclusion. The exhibition is a statement to recognise the societal importance of art.

Art can be used as a tool for societal power and propaganda, as well as for social critique and enhancement of participation. Western contemporary art emphasises the criticality and processes that are collaborative and participatory. Art contributes to the creation of preconditions for civil society and democracy. ”Giving the voice” is a concept in community art. It means empowerment and support for the societal participation of people and communities. The exhibition Voice of Artists by the Artists’ Association of Lapland is a statement in favour of recognising the social importance of art.

The Voice of Artists exhibition presents marginalised Indigenous artists, artists from Rovaniemi and Russian artists working in Europe. The artworks cover people and their experience of their environment.

The exhibition is curated by Tanja Koistinen of the Artists’ Association of Lapland. She is an artist-curator based in Äkäslompolo. She specialises in Northern international art. Koistinen says the following about the exhibition:

– Curating the exhibition has been challenging in the current situation. First, I invited artists to the exhibition with the theme of humans in their environment, with the aim of creating a dialogue between the art from different parts of the Barents region. In the spring 2022, I had the thought of freedom of expression and the worsening situation of Indigenous artists globally.

The voice of the North in art

Through the exhibition, Voice of Artists, the Artists’ Association of Lapland explores the potential of artist communities and artists to promote civic debate, democracy and the voice of Northern artists. These themes are relevant to the entire field of Arctic art. Western art and culture has historically colonised the North when artists have visited the North with explorers. Today, some artists and artist-curators in the North are breaking away from the canon and conception of Western art to reflect on what kind of art is relevant here in the local Northern communities. One of the artists participating in the exhibition, explains:

– In the west, before you cut off some existing outlets for us to speak up and be heard, please check your own privileges. Comforts of democracy, that your respected countries in the West provide you with, has not been practised in the spaces we call home. Is it needed to mention that our voices have been historically, systematically silenced in this country (Russia) again?

Art workshops as part of the exhibition

In Finland, as elsewhere in the West, people with local, Russian and Ukrainian roots will live in the same cities. They can be neighbours, classmates and colleagues. Coexistence requires interaction and people-to-people encounters. The Voice of Artists exhibition programme includes art workshops that are open to the public. The workshops will be facilitated by Tanya Kravtsov together with Lola Cervantes. Kravtsov explains the workshop methods:

– We apply the traditions of birch bark and straw to contemporary craft. The workshop promotes cross-cultural interaction through craft making. We hope to engage both locals and newcomers of Rovaniemi. By thus, supporting integration of newcomers into the environment through creative practice with natural materials in an art space.

Maria Huhmarniemi, Chair of the Board of the Artists’ Association of Lapland and lecturer at the University of Lapland, explains the background of art workshops as follows:

– The Faculty of Arts at the University of Lapland has been working for a long time to develope art activities to support integration and unity of heterogeneous communities. Art activities can build bridges between refugees and locals as well as within communities that are polarised for one reason or another. I am glad that even in this challenging social situation, artists in Rovaniemi are meeting people through art.

Supported by

The Voice of Artists exhibition is funded by the Finnish Ministry of Education and Culture, the Kone Foundation and the Artists’ Association of Lapland.

Artists

– Tomas Colbengtson, Sápmi Sweden
– Tatiana Filippova, Sakha
– Johannes Heikkilä, Rovaniemi
– Panu Johansson, Rovaniemi
– Piia Lieste, Rovaniemi
– Svetlana Romanova, Sakha
– Lada Suomenrinne, Utsjoki Sápmi Finland
– Syanda Yaptik, Yamalo-Nenets, current nomad