Hankkeet 2022–2025

Ekososiaalisen sivistyksen tulevaisuusperintöverstaat

EKOSOSIAALISEN SIVISTYKSEN TULEVAISUUSPERINTÖVERSTAAT -esiselvityshankkeella tarkasteltiin ja tuettiin taidealan ja museotyön kehittymistä alaksi, joka tuottaa ja tukee kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta, vihreää siirtymää. Hankkeen tulevaisuusperintöverstaissa ideoitiin taidealan toimijoille, erityisesti gallerioille ja museoille, uusia toimintamuotoja, jotka vahvistava ekososiaalista sivistystä. Huomioita kiinnitettiin erityisesti museoiden laajojen kokoelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä arvokeskusteluille että uusille ansaintakeinoille. Hankkeessa sovellettiin aiempia tulevaisuusperintöverstastyöskentelymalleja siten, että kulttuurinen kestävyystransformaatio ja ekologiset sivistysarvot laajenivat koskemaan luontoperustaista yrittäjyyttä. Hanke toteutti neljä avointa tulevaisuusperintöverstasta, joista osa toteutui hybridinä myös verkossa. Luovien alojen ja yrittäjien verkostot vahvistuivat hankkeen aikana. Esiselvityshanke vahvisti osallistuneiden taiteilijoiden, yrittäjien ja opiskelijoiden toimijuuksia sekä museoiden kehittymistä kohteiksi, jotka vahvistavat museovieraiden kestävämpää luontosuhdetta ja yhteistyötahojen toimeentulon mahdollisuuksia. Tulevaisuusperintöverstaissa ideointiin ekososiaalisen sivistyksen mukaisia luontomatkailun tuotteita ja palveluita taidemuseoissa sekä luontoympäristöissä.

Lataa ”Koukeroisia tulevaisuuksia — nostoja ja huomioita”
(pdf-tiedosto, 2,72 Mt)