Hankkeet

De-arcticfication’ in Nordic Arts

Kuva: Arttu Nieminen, Avaruuskaipuu 2020

Olemme saanut tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta 20 000 euroa hankkeeseen ”’De-arcticfication’ in Nordic Arts”. Hanke vahvistaa Lapin taiteilijaseuraa pohjoismaisena toimijana. Teemana on dearktistuminen, joka tarkoittaa kuva- ja nykytaiteen tuottamaa kuvastoa vastavoimana arktisen stereotyyppiselle kuvaukselle kylmänä ja tyhjänä maisema. Rahoitusta käytetään muun muassa pohjoismaiseen kuraattoriyhteistyöhön, ’Wiping the Ice-Cream Off Your Face’ näyttelyyn Galleria Kakslauttasessa kesällä 2021 sekä Kumma puutarha -ympäristötaidetapahtumaan Rovaniemellä kesällä 2020.

’Wiping the Ice-Cream Off Your Face’ -näyttely sisältää 30 pohjoismaisen taiteilijan teoksia. Kuraattoreja ovat Misha del Val (Kittilä, FI) ja Andreas Hoffmann (NO/Greenland). Kakslauttanen Arctic Resort on tapahtuman kumppani. Kumma puutarha puolestaan toteutuu yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa ja kuraattori on Tuomas Korkalo (Rovaniemi, FI).

Young Arctic Artist 2021

Young Arctic Artists 2021 jatkaa näyttelysarjaa, jossa nostetaan esiin pohjoisia nuoria taiteilijoita. Näyttelyn kuratoinnista vastaa suomalais-kveeniläinen ryhmä: Savu Korteniemi (FI), Panu Johansson (FI), Katriina Pedersen (NO) ja Åsne Kummeneje Mellem (NO).

Näyttelysarjan tavoitteena on kartoittaa nuorien taiteilijoiden tuotantoa erityisesti Pohjoismaiden pohjoisosissa ja Kuolan niemimaalla Venäjällä. Näyttely lisää alueen taiteen tunnettavuutta ja tukee kuraattoreiden ja taiteilijoiden verkostoja.

Näyttelysarjan neljässä toimintakonseptissa yhteistyötä on tiivistetty yhteistyössä alueen ihmisten kanssa.

TaPaMa 2019-2021 

TaPaMa – Taideperustaisia palveluja matkailuun -hankkeessa kehittää uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeessa sovelletaan uusinta tietoa ja osaamista matkailupalvelujen kehittämiseen sekä taide- ja kulttuurisektorin ja pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Hankkeessa ideoidaan, pilotoidaan ja mallinnetaan asiakaslähtöisesti kansainvälisille matkailijoille tarjottavia taiteeseen perustuvia elämyspalveluja Lapin taidemuseoissa ja -gallerioissa, jotka toimivat luovien alojen ja matkailusektorin välisesti. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa yhteistyöpartnereiden asiakkaiden tuntemusta sekä asiakkaiden osallistumista kehittämistyöhön. Maailman suurkaupungeissa on jo olemassa taideperustaisia elämyspalveluja, kuten galleriakierroksia taiteilijan, taidehistorioitsijan tai näyttelypedagogin kanssa, kaupunkikävelyjä valokuvaajan kanssa, katutaidemaalausta graffititaiteilijan kanssa ja niin edelleen. TaPaMa:ssa elämyspalveluja ideoidaan ja kehitetään Lapin kulttuuriin ja luontoon kiinnittyen: esimerkiksi maisemamaalausta, taidevaellusta, ympäristötaidetta ja luontovalokuvausta soveltaen. Palvelut suunnataan kansaivälisille asiakkaille ja markkinoidaan matkanjärjestäjille kasvua tuottaen. TaPaMa:n toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taiteilijaseura. Yliopisto on hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja; taiteilijaseuran vastuulla välittäjätoiminnan kehittäminen. Yhteistyötahoina on Lapissa toimia taidemuseoita ja -gallerioita. Yhteistyötyötä tehdään lisäksi matkailualan organisaatioiden kanssa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan palkataan taiteilijoita ja käsityöläisiä elämyspalvelujen suunnittelijoiksi. Hanke toteutuu 01.06.2019 – 30.05.2021. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 424 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 225 318 euroa.

Prosessi / Der Prozess 2020-2021

Saksalainen EVZ -säätiö (EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) tukee 30 000 eurolla Lapin taiteilijaseuran tuottamaa projektia ”Prosessi / Der Prozess” (1.osa), joka käsittelee väkivaltaisten käytäntöjen todellisuutta, keskittyen suomalais-saksalaiseen sodanaikaiseen salaiseen yhteistyöhön ja juutalaispakolaisten kohtaloon Suomessa II maailmansodan aikaan. Erityistä huomiota kiinnitetään tarinoihin suomalaisilta sodanaikaisilta pakkotyöleireiltä Lapissa ja Suursaaressa. Projektin toteuttajana ja vastuuhenkilönä on kuvataiteilija Savu E. Korteniemi (KuM). Toukokuussa 2020 alkanut projekti jatkuu elokuuhun 2021.

EVZ -säätiön nimi tarkoittaa muistamista, vastuuta ja tulevaisuutta, ja sen tehtävänä on tukea kansallissosialistien vainoista selviytyneitä, edistää kriittistä historian tutkimusta sekä vahvistaa kansalaistoimintaa Euroopassa. Projektin ”Prosessi / Der Prozess” 1. osa sisältyy EVZ -säätiön rahoitusohjelmaan ”Remembrance of forced labour and forgotten victims” (pakkotyöläisten ja unohdettujen uhrien muistaminen).

Projektin tuloksia julkaistaan muun muassa gallerianäyttelyn, artikkelisarjan ja sarjakuvamuotoisen työskentelypäiväkirjan muodossa.
Lisätietoja: www.korteniemi.eu/prosessi

Art2World 2019-2020

Hankkeen nimi Art2World viittaa sekä teosten matkaan taiteilijalta ”maailmalle” eli ostaville asiakkaille ja kansainvälisiin näyttelyihin sekä taiteilijoiden kv-liikkuvuutta. Tässä hankkeessa kehitetään kuvataiteen välittäjätoimintaa sekä liiketoimintaosaamisessa että kansainvälistymisessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa sitä 35 000 euron avustuksella.

Paikkasidonnaisia seinäteoksia hoivalaitoksiin 2019

Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Monet vedet, 160 x 120 cm, Aaltorannan palvelutalo.

Hankkeen kehittämisprojekteissa toteutettiin taideteokset kahteen hoivalaitokseen Rovaniemellä. Kohteiksi valikoituivat Tapionkoti Rovaniemen keskustassa ja Aaltorannan palvelutalo Saarenkylässä. Molemmat kohteet ovat Rovaniemen kaupungin yksiköitä. Yhteistyötahona oli Rovaniemen kaupunki. Rahoittajana oli Taiteen edistämiskeskus.

Eemil Karila, Muistojen joki, 2019, tempera ja öljymaali pellavalle, 150 cm x 200 cm, Tapionkoti, kuva: Arto Liiti

Taidetta Lapin hoitolaitoksiin – hyvinvointiresidenssitoiminnan käynnistäminen 2017

Lapin taiteilijaseura toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa hankkeen, jossa kuusi taiteilijaa sijoittuu kuukaudeksi residenssiin sosiaali- ja terveysalan hoitolaitoksiin, kuten palvelutaloihin ja vanhustenkoteihin. Residenssiin avataan valtakunnallinen taiteilijahaku, joka on avoin kaikille taiteen aloille. Residenssijakson aikana taiteilijat työskentelevät hoitolaitoksessa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Työskentely voi kohdistua palvelutalon asiakkaisiin, henkilökuntaan tai laajemmin lähialueen yhteisöön, jolloin projektissa on mahdollisesti mukana esimerkiksi lähialueella toimiva asukasyhdistys tai päiväkoti. Työpajoissa ja yhteisötaideprojekteissa kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökunnan rooliin ja sitoutumiseen taidetoiminnan toteutuksessa.  Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi taidelähtöisten menetelmien käytön kouluttamista. Residenssijaksoilla toteutetuista taideteoksista kootaan näyttely Lapin taiteilijaseuran hallinnoimaan Galleria Napaan ja sen osana toimivaan Studio Mustanpaan. Hankkeeseen on saatu 3000 euron rahoitus SKR:ltä.

Ympäristötaidetta matkailun alueille (2017-2018)

Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA) -hankkeessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yritystä tekevät yhteistyötä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa ja matkailupalveluiden osana. Hankkeessa toimitaan työryhmissä, joissa suunnittelijan / taiteilijan lisäksi on mukana suunnittelun kohteena olevan yrityksen edustaja, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopiskelijoita sekä opetushenkilökuntaa. Hankkeen puitteissa tuotettavissa ympäristötaidesuunnitelmissa huomioidaan teosten ekologisuus, luonnonmukaisuus sekä temaattinen yhteys paikalliskulttuuriin tai perinteeseen. Ympäristötaiteessa tavoitteena on nostaa esiin paikallisia tarinoita ja kulttuuriperintöä sekä johdattaa yleisö sensitiiviseen ja eettiseen luonto- ja kulttuurikokemukseen. Hankkeessa keskitytään kesäkauden ympäristöön. Lapin taiteilijaseuran vastuulla hankeessa on mm. Taiteen paikannin -palvelun kehittäminen sisällön tuotannolla (www.artlocator.io)

Hankken loppujulkaisu

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotoutuminen 2016-2018

20180619 Rovaniemi Yliopiston, LTS:n ja Pisteen Taidevaihde-hanke STGV-Schools Out camp! Kuvaaja Karoliina Paatos

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotouttaminen 2016–2018 -hankkeessa tuotetaan taiteen menetelmillä sekä sosiaalityön yhteistyöllä kaksisuuntaista kotouttamista. Hankkeen tarve liittyy pakolaistaustaisen maahanmuuton kasvuun, kotouttamistarpeiden lisääntymiseen sekä kantasuomalaisten, erityis esti nuorten, ennakkoluuloihin ja rasistisiin asenteisiin. Hankkeen tarve on todettu myös Taide kotouttaa -esiselvityshankkeessa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Sosiaalityön oppaine ovat puolestaan todenneet tarpeet taideperustaisten ja sosiaalityön yhteistyön kehittämiselle ja arvioinnille. Taidetyöpajoja toteutetaan Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa ja Kemijärvellä. Hankkeen toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (hankeen hallinnoija), Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste. Taiteilijaseurat vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajien ja suomalaisten nuorten sekaryhmille. Yliopiston oppiaineet vastaavat taidetoiminnan arvioinnista, toimintatutkimuksellisesta kehittämisestä ja hankkeen tulosten julkaisemisesta ja levittämisestä.

Loppujulkaisu

Hankkeita vuodelta 2011-2014

Tutustu aiemmin toteuneisiin hankkeisiin täällä